Vad menas med skatteplanering?

I den här artikeln ger vi en förklaring till vad vi menar med skatteplanering och vilka olika typer av skatteplanering som finns. Vi ger också en lång rad exempel på skatteplaneringsåtgärder och en kort beskrivning av dessa.

Positiv och negativ klang

Benämningen skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang den används. Från Skatteverkets sida betraktas ibland skatteplanering som något negativt som bör bekämpas till varje pris. Från den skattskyldiges sida ses skatteplanering normalt som något positivt eftersom det förhoppningsvis minskar skatten.

Trots att man följt alla lagar och anvisningar kan man ända känna en viss skamsenhet på grund av sin skatteplanering. Varför är det så? Jo, den främsta orsaken är naturligtvis att benämningen skatteplanering används för en mycket vanlig företeelse i samhället, nämligen skatteundandragande, skatteflykt, svartjobb etc.

Rätt och fel

Det utan tvekan mest effektiva sättet att minska skatten är förstås att låta bli att ta upp skattepliktiga inkomster och dra av sådant som inte är avdragsgillt. Men då är vi inne på ett område som vi inte behandlar i den här boken. Inte på grund av att dessa metoder är ovanliga, utan på grund av att de inte kräver någon närmare beskrivning. Dessutom är de förbjudna. Vi beskriver istället hur du helt lagligt kan planera din skatt. Vi varnar också för vissa upplägg som vi anser ligger i gråzonen.

Avdrag

Vi utgår från att alla företag och företagare ägnar sig åt den självklara skatteplaneringen att göra de avdrag man enligt skattereglerna har rätt att göra och ska göra. Vi går därför inte in på avdragsreglerna i denna artikel.

Moralisk och etisk fråga

Vi vill redan så här i inledningen starkt varna för upplägg som ligger på gränsen till det tillåtna. Vi varnar inte bara för att det kan leda till rättsligt efterspel, vilket är nog så obehagligt, utan vi lägger också en moralisk och etisk aspekt på spektakulära och tvivelaktiga förfaranden. Skilj alltså på sund och osund skatteplanering.

Häftigt?

Många är övertygade om att det finns mycket att göra på skatteplaneringsområdet. De flesta tror också att revisorer och skattejurister har massor av häftiga knep att dela med sig av till den som är beredd att betala för det. Och som du kommer att se i den här boken så finns det en hel del att göra, men kanske inte så värst många häftiga och revolutionerande upplägg som verkligen håller vid en rättslig prövning.

Skatteflykt och genomsyn/helhetssyn

När man är inne på området skatteplanering kommer man i kontakt med skatteflyktslagens regler. Dessa regler ska användas om rätts- handlingarnas verkliga innebörd stämmer överens mned deras rubricering men det uppkommer otillbörliga skatteförmäner.

Ibland kommer man dessutom i kontakt med begreppet genomsyn eller helhetssyn. Begreppet återfinns inte i lagstiftningen och används inte heller uttryckligeni rättspraxis men domstolar kan ändå göra en bedömning utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd.

Lär dig blankett K10

Vad du har för möjlighet till kapitalbeskattad utdelning får du fram på blankett K10. Där ser du också ditt skattemässiga omkostnadsbelopp och löneunderlag. Dessa faktorer har en avgörande betydelse för din skatteplanering. Ju högre omkostnadsbelopp respektive löneunderlag, desto större möjlighet till skattegynnad utdelning och kapitalvinst. Så lär dig förstå blankett K10.

Trots att alla delägare till ett fåmansbolag är skyldiga att lämna blankett K10 så är det många som missar detta, framförallt på grund av att de inte tagit ut någon utdelning. Skatteverket kräver inte alltid in blanketten om du inte har tagit någon utdelning eftersom den då saknar betydelse för årets deklaration.

Även om du inte har tagit någon utdelning är det viktigt att d alltid fyller i och lämnar blankett K10. Att inte beräkna sparat utdelningsutrymme kan ge dig helt felaktigt underlag för din skatteplanering.

För dig som inte har upprättat korrekta K10:or, finns en möjlighet att räkna fram sparat utdelningstrymme i programmet BL Skatt. Sammanställningen kan du sedan bifoga med årets deklaration.

Vad är då skatteplanering?

Lagliga åtgärder

Skatteplanering kan definieras som en eller en serie åtgärder inom lagens råmärken för att minska skatten. Begreppet skatteplanering bygger alltså pả sảdant som lagstiftningen uttryckligen eller under- förstått godkänner skattemässigt. Det kan handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt och socialavgifter eller någon annan skatt.

Skattefusk

Med tiden har dock skatteplanering blivit något som ofta ses som kontroversiellt. Kanske många då blandar ihop begreppet skatteplanering med skatteflykt eller skatte- fusk med exempelvis momskaruseller, men det är ju något helt annat.

Från enkel till avancerad skatteplanering

Begreppsinnehållet har nog också kommit att förskjutas med tiden, från enkel och okontroversiell skatteplanering av typen ränteavdrag och maximal avskrivning på inventarier, till allt mer uppseendeväckande och avancerad skatteplanering såsom bolagsförpackning av tillgångar och interna aktieöverlåtelser.

Fortfarande handlar det ändå om godtagbara transaktioner som håller sig inom lagens råmärken, men självklart hamnar man lättare i närheten av gränsen till det tillåtna när transaktionerna blir mer avancerade och komplexa.

Skatteverket och domstolarna underkänner

I vissa fall kan skatteplanering ge oväntat utfall och, trots att, transaktionerna är förenliga med lagens ordalydelse, anses strida mot lagens syfte och ändamål och därmed komma att underkännas.

I mer sällsynta fall underkänns transaktionerna med hänvisning till skatteflyktsreglerna eller på grund av ett genomsyns-/helhetssyns- resonemang.

Målen för skatteplaneringen

Förmögenhetskatt

Förmögenhetsskatten slopades 2007. Därmed är det inte längre att vara intressant med mer eller mindre halsbrytande manövrar inför årsskiftena bara för att minimera eller helt undvika förmögenhets- skatt.

Arv och gåva

Tack vare slopandet av arvs- och gåvoskatten (dec 2004) är det numera väldigt lätt att skatteplanera med exempelvis gåvor. Ett generationsskifte är inte alls besvärligt att genomföra längre ur skattesynpunkt om man är villig att överföra tillgångarna genom arv, gåva, bodelning eller testamente.

Det finns dock fortfarande några saker att tänka på, t ex när det gäller risken för uttagsbeskattning för givaren, mottagarens skatte- situation när det gäller anskaffningsvärden mm, möjligheten att avskriva gamla vederlagsreverser och möjligheten att upphäva tidigare framskjuten beskattning.

Inkomstskatt och socialavgifter

Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och social- avgifter kan vara att:

  • Minska marginalskatten genom omfördelning mellan åren.
  • Minska den totala skatten på en inkomst.
  • Skjuta skattebetalningen framåt i tiden så att nuvärdet av blir lägre.
  • Omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster.
  • Undvika dubbelbeskattningen.

Marginalskatteplanering

Fysiska personer

För privatpersoner och för delägare i aktiebolag fungerar det inte nå samma sätt som i aktiebolag eftersom skatten är progressiv (ökar vid högre inkomster).

Den del av arbetsinkomsten som ligger över den så kallade bryt- punkten för statlig inkomstskatt på knappt 450 000 kr beskattas hảrdare än den del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (med 20-25%) bara tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

Vitsen med marginalskatteplanering

Denna form av skatteplanering bygger på att du genom olika ätgårder minskar din deklarerade inkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten.

Här nedan är några exempel på marginalskatteplanering.

Pensionssparande

Pensionssparande är avdragsgillt inom vissa ramar, och sedan skattar du för pengarna när de betalas ut, Om du har hög marginalskatt när du betalar premien och låg marginalskatt när du tar ut pengarna är det en skattefördel.

Men många har lika hög marginalskatt när de blir pensionärer, och då blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten (se längre fram). För alla som pensionssparar under de år de har inkomst brytpunkten finns risken att marginalskatten blir högre när pengarna betalas ut.

Lämna en kommentar