Information om bokslutsrapporten

Den 1 november 2010 avskaffas den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor. I stället finns nu möjlighet att välja bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Far och SRF.

Enbart den som är auktoriserad redovisningskonsult som utfört sitt uppdrag enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.

En ytterligare förutsättning för att kunna avge en bokslutsrapport är att företaget och den auktoriserade redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

En reform i tiden som förenklar för småföretagaren

Det var den 21 juni 2010 som Sveriges Riksdag klubbade igenom beslutet om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Genom att avskaffa en lagstadgad revision för mindre bolag ansluter sig Sverige nu till övriga europeiska länder. Både Reko och bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.

Lämna en kommentar